เที่ยววัดพระแม่มหาการุณย์ ขอพรพระคริสต์

เที่ยววัดพระแม่มหาการุณย์ ขอพรพระคริสต์

สำหรับหลายท่านที่นับถือศาสนาคริสต์หรือมีความเลื่อมใสในคริสต์ศาสนา ต้องการเข้ามารับฟังบาทหลวงเพื่อศึกษาเรียนรู้แหล่งที่มาของศาสนาคริสต์หรือมีความประสงค์อยากจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในพระคริสต์ศาสนา วันนี้ท่านสามารถทำได้ไม่ยาก เพราะว่าในวันนี้มีวัดพระแม่มหาการุณย์ ที่เป็นวัดที่มุ่งเน้นเผยแพร่หลักคำสอนของพระเยซูคริสต์ ให้ทุกท่านที่สนใจเรียนรู้พระคริสต์ศาสนาได้มีโอกาสเข้าถึงหลักคำสอนของพระผู้เป็นเจ้าและปฏิบัติตนเป็นคนดี เป็นอีกทางเลือกสำหรับคนที่มีความเลื่อมใสเกี่ยวกับศาสนาและอยากเปลี่ยนศาสนาหรือคนที่ไม่ได้มีความศรัทธาในศาสนาใดมาก่อน ก็สามารถเข้ามารับฟังคำสอนของบาทหลวง เรียนรู้คัมภีร์ไบเบิลที่พระเยซูทรงได้เขียนเอาไว้ ท่านจะได้มีโอกาสเข้าถึงหลักคำสอนและใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขอย่างแท้จริง

รู้จักวัดพระแม่มหาการุณย์มากขึ้น

วัดพระแม่มหาการุณย์ ก่อตั้งขึ้นมาเพราะมีจุดประสงค์ให้คนที่นับถือศาสนาคริสต์ได้เข้าถึงหลักธรรมคำสอนของพระเยซูมากขึ้น เนื่องจากประเทศไทยในปัจจุบันนี้ไม่ได้มีสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาคริสต์อย่างเพียงพอ ดังนั้นการที่มีวัดแห่งนี้ขึ้น จึงช่วยให้คนไทยที่นับถือศาสนาคริสต์ได้มีโอกาสเข้ามาประกอบพิธีกรรมทางพระคริสต์ศาสนาร่วมกับ และสนุกกับกิจกรรมร้องเพลงร่วมกัน ทางวัดยังเปิดโอกาสให้เยาวชนและคนไทยที่ไม่ได้นับถือศาสนาคริสต์สามารถมาเข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันได้อีกด้วย เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการใช้ชีวิตร่วมกันอย่างสงบสุข เพราะวัดพระแม่มหาการุณย์มีจุดประสงค์ที่จะให้ทุกศาสนาได้มีส่วนร่วมในการใช้ชีวิตร่วมกัน เพื่อสร้างความสันติสุขให้กับสังคม ไม่ว่าท่านจะเป็นคนศาสนาใด มีฐานะเป็นอย่างไร ท่านก็มีโอกาสที่จะเข้ามาทำกิจกรรมร่วมกับวัดพระแม่มหาการุณย์ เพื่อศึกษาพระคริสต์ศาสนาและหาทางอยู่ร่วมกันกับคนในทุกๆศาสนาอย่างมีความสุข

วัดพระแม่มหาการุณย์ ยังเป็นวัดที่เปิดโอกาสให้ชาวคริสต์ได้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอีกมากมาย ชาวคริสต์หลายคนที่เคยทำผิดทำพลาดมาบ้าง ก็สามารถเข้ามาขอขมากับบาทหลวง เพื่อที่จะให้บาทหลวงท่านได้ลบล้างกรรมเก่าให้ท่านสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างสบายใจมากยิ่งขึ้น ศาสนาคริสต์เป็นศาสนาที่มองเห็นความสำคัญของความรักเป็นที่หนึ่ง ดังนั้นหลักคำสอนจึงมุ่งเน้นให้เราเกิดความรักความเข้าใจกัน ทั้งคนในครอบครัว คนในสังคม รวมทั้งมีความรักให้กับคนรอบข้าง ทั้งเพื่อนบ้าน คนที่ทำงานด้วยกัน เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองและให้เราใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข เพราะเป็นศาสนาที่มองว่าความรักจะช่วยยุติความรุนแรงและนำสังคมไปสู่สันติภาพได้