รู้จักพระคาร์ดินัล บทบาทและหน้าที่

รู้จักพระคาร์ดินัล บทบาทและหน้าที่

ในพระคริสต์ศาสนานั้น มีความเชื่อเกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้า มีการเผยแพร่หลักคำสอนที่เน้นให้คนรักกันและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ทำให้คนทั่วไปมีความรู้สึกว่าศาสนาคริสต์เป็นศาสนาของความรักความสันติสุขอย่างแท้จริง ก็ถือว่าไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะคริสต์ศาสนามุ่งเน้นสอนให้คนรักกันสามัคคีกันจริงๆ ไม่ว่าจะเป็นความรักความสามัคคีกันระหว่างเพื่อนที่ทำงาน ความรักความกลมเกลียวระหว่างเพื่อนบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้กัน รวมทั้งการมอบความรักให้กันของคนในครอบครัว สิ่งเหล่านี้ถือเป็นจุดเด่นที่ทำให้ศาสนาคริสต์กลายเป็นศาสนาที่เป็นบ่อเกิดแห่งสันติสุขและเป็นเหมือนห่วงที่พ้องให้ทุกคนสามัคคีกลมเกลียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ผู้คนที่นับถือศาสนาคริสต์จึงมาพร้อมกับคำว่าสันติสุข ซึ่งหากท่านเข้ามานับถือพระคริสต์ใหม่ๆ ท่านจะได้พบกับพระคาร์ดินัล ซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับคัมภีร์ไบเบิลมากมายที่พร้อมจะให้ความรู้และสร้างความรักความปรองดองร่วมกันระหว่างชาวคริสต์ที่เข้ามาประกอบพิธีกรรมทางศาสนา

บทหน้าและหน้าที่ของพระคาร์ดินัล

พระคาร์ดินัล เป็นสมณศักดิ์ขั้นสูง ที่มีความรู้ความสามารถและเข้าใจพระคัมภีร์ไบเบิล สามารถให้ความรู้กับบุคคลทั่วไปที่มีความเลื่อมใสในพระคริสต์ศาสนา และช่วยให้คนที่เข้ามาร่วมพิธีกรรมในโบสถ์ได้มีโอกาสเข้าถึงหลักคำสอนของพระเยซูมากขึ้น พระคาร์ดินัลถือได้ว่ามีบทบาทเป็นผู้ที่มีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือหรือเป็นผู้ช่วยของพระสันตะปาปา จึงเรียกได้ว่าพระคาร์ดินัลนั้นมีบทบาทและมีความสำคัญอย่างมากในศาสนาคริสต์ จึงขาดไปไม่ได้เลย เพราะถ้าไม่มีพระคาร์ดินัล แน่นอนว่าพระสันตะปาปาเพียงคนเดียวจะต้องทำงานอย่างหนัก ไม่สามารถให้ความรู้หรือดูแลประชาชนผู้ที่มีจิตเลื่อมใสในศาสนาได้อย่างทั่วถึง ดังนั้นประชาชนอาจจะไม่ได้รับความรู้จากคัมภีร์ไบเบิลได้อย่างเต็มที่ ดังนั้นการที่มีพระคาร์ดินัลเข้ามาช่วยสมเด็จพระสันตะปาปา จึงช่วยให้พระคริสต์ศาสนาสามารถเติบโตก้าวหน้าได้อย่างแข็งแกร่ง ผู้ที่เลื่อมใสในพระคริสต์อยู่แล้วก็ได้รับความรู้อย่างเต็มที่ สามารถนำความรู้ทางศาสนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง คนที่ยังไม่เคยได้มีโอกาสได้มาสัมผัสกับพิธีกรรมทางศาสนาคริสต์ ก็จะเห็นได้ชัดเจนถึงความแน่นแฟ้นกลมเกลียวของชาวคริสต์ จึงสนใจอยากเข้ามาร่วมพิธีกรรมทางศาสนามากยิ่งขึ้น เพราะอยากมีชีวิตที่สันติสุข มีความมั่นคงทางความคิด

พระคาร์ดินัล นั้นนับได้ว่ามีบทบาทที่สำคัญอย่างมาก เพราะไม่ว่าอย่างไรสมเด็จพระสันตะปาปาก็ไม่สามารถให้ความรู้ได้เพียงคนเดียวให้ทั่วถึงชาวคริสต์และผู้ที่สนใจในหลักคำสอนของคัมภีร์ไบเบิลหมดทุกคน การมีพระคาร์ดินัล จึงช่วยให้คนที่เข้ามาสนใจในหลักคำสอนก็ได้รับความรู้กันถ้วนหน้า